لیست قیمت نرم افزار تدبیر نگارش Roham1400 Spring

 

بسته صورت وضعیت
 ردیف                           شرح قیمت (ریال) 
1  صورت وضعیت 2,000,000           
 متره صورت وضعیت 1,500,000           
 تعدیل و حمل 1,800,000           
 صورت وضعیت سرجمع به همراه تعدیل و گزارشات جامع 1,500,000           
 صورت وضعیت تجمیعی 500,000           
 جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمانهای فاقد تعدیل 600,000           
 همسان سازی متره با صورت وضعیت (ارتباط با مشاهده هم زمان دو پنجره) 1,400,000           
8   جمع چند صورت وضعیت 600,000           
 متره صورتجلسه با گزارشات جامع 600,000           

 

بسته آنالیز
 ردیف                          شرح قیمت (ریال)    
1  برآورد 2,100,000            
 متره برآورد 1,500,000            
 برآورد سرجمع همراه با تعدیل و گزارشات جامع  1,500,000            
 برآورد تجمیعی و آنالیز تجمیعی راه و باند به همراه جداول مناقصه 2,500,000            
 پیشنهاد قیمت و تهیه اسناد مناقصه 3,500,000            
 دامنه مناسب قیمت پیشنهادی 1,500,000            
 جمع چند برآورد 1,000,000            

 

سایر امکانات
 ردیف                           شرح     قیمت (ریال)       
1  بخشنامه 1,500,000            
 تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه و توزیع منابع 3,000,000            
 امکان طراحی گزارشات به دلخواه کاربر در تمامی قسمتهای نرم افزار 1,800,000            
 سطح دسترسی 1,000,000            
 فهرست ژئوتکنیک 500,000            
 فهرست بهای نفت و گاز همراه با نرخ عوامل 3,000,000            

  

به روز رسانی ها
 ردیف                           شرح   قیمت (ریال)     
1  فهرست بهای سال 1400 6,500,000            
2 فهرست بهای نفت و گاز سال 1399 2,500,000 
3 نرخ عوامل سال 1399 و شاخص های قطعی تعدیل نیمه اول سال 1399
4,000,000