در سال 1364 با ظهور اولین نرم‌افزار عمرانی (تدبیر) که توسط شرکت آیین طراحی و ابداع گردید، قدم بسیار مؤثری در تقلیل زمان و حذف خطاهای انسانی برداشته شد . از آن زمان تاکنون نرم افزار تدبیر خدمات قابل توجهی به مدیران و کارشناسان طی سه دهه گذشته ارائه نموده است و طی این دوران با توجه به نظرات کاربران به بلوغ کامل رسیده است . شرکت آئین افتخار دارد با پشتوانه سالها تجربه در ارائه خدمات فنی و مهندسی به آبادگران ایران زمین، نرم افزار تـدبیـــر را با ویژگیهای زیر تهیه و تولید نماید .

 

 

 

 

قابلیت های کلی نرم افزار تدبیر

 

 

                                                                                                                                                                                 

     امکان ثبت صورت وضعیت                    امکان ثبت متره برآورد، برآورد              امکان تهیه برنامه زمانبندی اولیه        امکان جستجوی سریع کلیه              متره صورت وضعیت                            آنالیز پیشنهاد قیمت                     پروژه تخصیص منابع و هزینه            بخشنامه های سازمان             محاسبه خودکار تعدیل و حمل                       تهیه اسناد مناقصه                          در بسته های زمانی                   در کسری از ثانیه

                                                                                                

قابلیت ها و امکانات نرم افزار تدبیر

 

 

 نصب و راه اندازي 

- نصب واستفاده آسان نرم افزار در محيط ويندوزهاي موجود

- خود آموزمتنی و تصویری

- قابل نصب و استفاده در محيط شبكه‌

- نرم افزار در محیط #C میباشد و از بانک اطلاعاتی SQL استفاده میکند

- قلبلیت طراحی گزارشات دلخواه(Report Generator)

- سطح دسترسی بر اساس فرم و پروژه در محیط شبکه

- به روز آوری نرم افزار صورت وضعیت هوشمند با استفاده از دکمه امکانات در داخل نرم افزار

 

 

  فهرست بهاء 

 - ‌كتاب‌هاي فهرست ‏بها از سال 1370 تا 1398 

- امکان ایجاد فهرست بهای خاص

- فهرست بهای تجمیعی راه و باند

- فهرست بهای ژئو تکنیک

- فهرست بهای ژئو تکنیک

 

 

 متره 

- ورود اطلاعات متره براساس شرح اقلام کار

- محاسبه خودکار خلاصه متره

- ورود اطلاعات بصورت خلاصه متره 

-  امكان تعريف فرمول براي هر رديف متره

-  امكان ورود ريز متره بخشهاي مختلف كار

- جدول اشتال برای محاسبه وزن آهن آلات

- امکان خواندن و بازخوانی اطلاعات از Exell

- امکان تهیه گزارش متره بر اساس بخش

- جستجو هوشمند ردیفهای فهرست بها در ورود اطلاعات 

-  امكان تعریف صورتجلسه برای هر ردیف ریزمتره 

- امکان اتصال فیلم، نقشه، عکس، یا هر نوع سند دیگر

- امكان نقل ريزه متره و خلاصه متره يك پروژه به پروژه ديگر

- ستون‌هاي ناظر ، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی

- امکان ارتباط بین ردیفهای ریزمتره برای انتقال احجام متره

 - امکان تعریف رمز برای ستونهای پیمانکار، ناظر ،مشاور و کارفرما

- ارتباط مستقیم متره، خلاصه متره و برگه های مالی (صورت وضعیت و برآورد) به صورت خودکار

 

 

 

 برآورد و صورت وضعيت 

- امکان مشاهده مستقیم متره در مالی                                                                                                              

- محاسبات مالی بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات متره 

- امكان استفاده ازچند فهرست‏بهاي مختلف در يك پروژه

- ارتباط خودکار متره با مالی

- امكان تبديل فهرست‏بهاي يك سال به سال ديگر بصورت هوشمند با مشخص کردن مغایرتها 

- جستجو هوشمند ردیفهای فهرست بها در ورود اطلاعات 

-  امكان نقل اطلاعات از يك پروژه به پروژه ديگر

- امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیفهای  فهرست بها و دریافت گزارشات بر اساس ساختار شکست

- محاسبه تعدیل برآورد 

- محاسبه درصد وزنی هر فصل بصورت نمودار در Excel 

- مقایسه صورت وضعیت با برآورد و محاسبه درصد پیشرفت کار و مقدار باقیمانده بر اساس برآورد 

- محاسبه تغییر مقادیر در هر صورت وضعیت نسبت به برآورد

 

 

- محاسبه تعدیل معکوس در ستاره دارها

- محاسبه ارزش افزوده در چهار سطح رسیدگی

- نقل اطلاعات متره به مالی بدون نیاز به نقل

- امکان ایجاد صورت وضعیت رشته ژئوتکنیک 

- تغییر مقادیر در سطح ردیف  فصل ورشته

- امکان پرداخت آیتم های صورت وضعیت به صورت درصدی

- محاسبه درصد پیشرفت پروژه بصورت نمودار در Excel 

- ستون‌هاي ناظر، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی

- امکان تعریف کلید رمز براساس ستونهای پیمانکار، ناظر، مشاور و کارفرما

- امکان ارسال و بازخوانی اطلاعات از  Excell                                                                                  

- اضافه بها (مقدمات فصول و ردیفهای اضافه بها) برای تمامی رشته ها

- اخطار سقف ریالی برآورد نسبت به صورت وضعیت پروژه با در صد دلخواه

- جستجوی ردیف ستاره دار مشابه در سایر پروژه ها در زمان تعریف ستاره دار

- امکان الصاق هرگونه فایل الکترونیکی به هر ردیف صورت وضعیت (عکس،نقشه،...)

- امکان ایجاد برآورد تجمیعی با استفاده از  فهرست بهای تجمیعی راه و باند

-امکان ایجاد صورت وضعیت تجمیعی با استفاده از فهرست بهای تجمیعی راه و باند                 

- امکان تهیه گزارش خلاصه تفصیلی فصول در برآورد

- امکان مقایسه ضرایب براورد با صورت وضعیت

- امکان مشاهده مغایرت در بهای واحد ردیفهای فهرست بها و تهیه گزارش از لیست مغایرتها

- امکان تهیه گزارش مازاد 25 درصد و قابلیت تشخیص برای اعمال  ضرایب جزء و ضریب پیمان به مبالغ فصل ها

 

 

 

 ضرايب 

- امکان ایجاد هر تعداد ضریب با هر عنوان دلخواه

- امكان اعمال ضريب بر روي يك رديف‌، گروهي از رديف‌ها، يك فصل ،يك رشته و يا كل پروژه

- امکان ورود اطلاعات ضرایب با استفاده از ساختار درختی ردیف های وارد شده 

- امکان انتقال ضرایب یک قرارداد به قرارداد دیگر 

- محاسبه ضریب طبقات 

- محاسبه ضرایب منطقه

- آنالیز ضریب بالاسری

- امکان اعمال ضرایب به بخشهای مختلف ساختار شکست

- امکان ساخت الگوی ضرایب جزئی فصل

- امکان ساخت ضرایب جزئی و فصلی از جدول الف بخشنامه 76574

 

 

 

 حمل 

- محاسبه مصالح مصرفی پروژه که به آن حمل تعلق می گیرد         

- امکان تعریف فاصله حمل شهرها به صورت دستی و همچنین استفاده از بانک فواصل حمل شهرها

- حمل تمامی رشته ها

- حمل ردیفهای اضافه بها

- امکان دادن مسافت حمل بصورت آسفالت ، شنی و خاکی

- محاسبه ردیفهای حمل بصورت خودکار برای تمامی رشته ها

- بازنگری جامع محاسبات حمل

 

 

 

 تعدیل و ما به التفاوت 

- امکان محاسبه تعدیل پروژه بصورت خودکار با استفاده از شاخص های اعلام شده و مبالغ صورت وضعیت 

- امکان محاسبه تعدیل پروژه به صورت فصلی بدون تعریف ردیف در صورت وضعیت

- امکان محاسبه تعدیل به تفکیک مبالغ پیمانکار،ناظر،مشاور و کارفرما 

- امکان محاسبه تعدیل تاخیرات غیر مجاز بصورت شاخص میانگین 

- امکان محاسبه مابه التفاوت مصالح با استفاده از نرخ نامه های پیوست 2 و 3

- امکان محاسبه تعدیل هدفمندی یارانه ها و هدفمندی ارزی ارزی برا اساس فهرست بها، سرجمع و سایر

 

 

 

  بخشنامه سرجمع 

- امکان تعریف ساختار شکست در سطوح نامحدود

- امکان خواندن ساختار شکست از نرم افزار MSP

- امکان نقل ساختار شکست از بخشنامه سرجمع

- امکان مرتبط کردن ساختارشکست با ردیفهای برآورد و در سطح ریز متره و خلاصه متره

- امکان محاسبه خودکار درصد وزنی ساختار شکست

- تهیه گزارش قیمت متر مربعی برای کل و هر ساختارشکست

 

 

- امکان ورود اطلاعات ساختار شکست بدون نیاز به برآورد

- تهیه صورت وضعیت متر مربعی با استفاده از درصد پیشرفت

- امکان رسیدگی صورت وضعیت متر مربعی در سطح پیمانکار،ناظر،مشاور وکارفرما

- نقل خودکار اطلاعات و درصد پیشرفت هر صورت وضعیت به صورت وضعیت بعدی

 

 

 

 آناليز بها 

- آنالیزکلیه ردیفهای فهرست بها طبق آخرین بخشنامه اصلاحی سازمان

- تهیه اسناد مناقصه طبق بخشنامه های 4951 و 76574 بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات برآورد 

- تهیه اسناد پیمان ،شرایط عمومی ،خصوصی و موافقتنامه

- امکان استفاده از آنالیزهای سازمان مدیریت و اعمال تغییرات دلخواه بر روی آنالیزها و محاسبه در صد اضافه و یا تخفیف هر ردیف و کل

- مشاهده درصد اضافه یا تخفیف کلی پروژه در فرم آنالیز با تغییر آنالیزهای پایه           

 

       

                    

- امکان تعریف آنالیز برای ردیفهای ستاره دار 

- امکان انتقال آنالیز یک پروژه به پروژه دیگر 

- امکان گزارشگیری از جدول 5 با قیمتهای پایه و پیشنهاد

- امکان مشاهده فهرست عوامل مورد نیاز پروژه بر اساس آنالیز و حجم کار برآورد به تفکیک نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل 

- امکان محاسبه در صد وزنی پروژه بر اساس نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل               

- امکان آنالیز بصورت قیمت مقطوع و دستمزدی 

- امکان استفاده از بخشنامه 1232579/96مناقصات و تهیه جدول شماره 2 80%

- امکان آنالیز ضریب بالاسری همراه با خروجی جدول شماره 6

- محاسبه درصد اضافه و یا تخفیف پروژه و تهیه کلیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه های 4951 و 76574 سازمان

- امکان استفاده از بخشنامه دامنه مناسب ترین قیمت پیشنهادی (مناقصات) به همراه آخرین ویرایش سازمان مدیریت به همراه پیوست 1 (مثال ها)

 

 

 

 کنترل پروژه 

- امکان خواندن فعالیتها از نرم افزار MSP به نرم افزار  تدبیر 

- ارسال اطلاعات فهرست مقادیر و آنالیز پروژه به نرم افزار MSP(تخصیص منابع)

- امکان تعریف فعالیت های برنامه زمان بندی بدون نیاز به MSPدر برنامه تدبیر

- امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیفهای فهرست بها و دریافت گزارشات

- امکان نقل WBS  به کنترل پروژه همراه با ارتباط ردیفها 

- امکان مرتبط کردن ردیفهای فهرست بها به فعالیتهای برنامه زمان بندی به صورت ردیفی، فصلی و رشته ای 

- امکان تخصیص بخشی از ردیف فهرست بها به یک فعالیت بصورت درصدی

- امکان مشخص شدن مدت فعالیت بر اساس منابع هر فعالیت

- امکان تبادل اطلاعات فعالیتها با نرم افزار msp جهت تخصیص منابع (دریافت و ارسال به msp)

- محاسبه وزن هر فعالیت بر اساس سهم منبع یا منابع شاخص

- توزیع منابع و هزینه ها در طول زمان 

- تهیه برنامه زمان بندی و مسیر بحرانی در نرم افزار MSP

- مشاهده و چاپ منابع مورد نیاز هر فعالیت

 

 

 

 بخشنامه ها

- کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازسال 1352 تا کنون 

- قابلیت بروزآوری بخشنامه های جدید

- قابلیت جستجوی بخشنامه ها براساس موضوع،شماره بخشنامه، بر اساس محدوده تاریخی، محل ارجاع و ...

- قابلیت جستجوی وسیع و سریع درمتن بخشنامه ها در کسری از ثانیه 

- نرم افزار در محیط #C میباشد و از بانک اطلاعاتی SQL استفاده میکند

 

 

 

قابلیت های نسخه جدید نرم افزار تدبیر(Roham98 Spring)

                          

 

- فهرست بهای سال 1398

- اضافه بهای فصول و مقدمه فصول سال 1398

- به روزرسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان 

- اعمال بخشنامه سرجمع جدید (برای پروژه های متر مربع زیربنا همراه با گزارشات جامع)

- اعمال بخشنامه دامنه مناسب ترین قیمت پیشنهادی به صورت چند رشته ای

- به روزرسانی خودکار نرم افزار بدون نیاز به پشتیبان گیری با قابلیت برگرداندن کلیه اطلاعات نرم افزار (گروههای کاربران، سطح دسترسی، پروژه ها) برای نسخه تک کاربر و شبکه در کسری از ثانیه

- امکان تهیه گزارشهای تفصیلی از دفترچه فهرست مقادیر ،خلاصه مالی رشته و خلاصه مالی کل براساس قیمت فهرست بهایی، قیمت جدید و ردیفهای ستاره دار به تفکیک ضرایب اعمال شده

- امکان تهیه گزارشهای تفصیلی از صورت وضعیت، خلاصه مالی رشته و خلاصه مالی کل به تفکیک نوع ردیف کارکرد پایه کار همراه با ضرایب، قیمت فهرست بهایی و ردیف های ستاره دار به تفکیک ضرایب اعمال شده                                                                                               

- امکان استفاده از بخشنامه شماره 1232579/96 مناقصات و تهیه جدول شماره 2 بر اساس 80%

- امکان استفاده از آنالیز بالاسری همراه با خروجی جدول شماره 6

- قابل نصب در همه محیط های ویندوز

- قابل استفاده به صورت شبکه

- به روزرسانی اطلاعات بخشنامه ها

- به روز آوری به صورت هوشمند با استفاده از دکمه امکانات در داخل نرم افزار

- امکان تهیه ریز متره صورتجلسه و خلاصه متره صورتجلسه

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 19-22893517 تماس حاصل نمائید.