موارد جدید اضافه شده به نرم افزار تدبیر نگارش Roham 98 Spring

 

1- شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم 1397

2- اعمال فهرست بهای سال 1398 اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه

3- اصلاحیه بخشنامه هدفمندی ارزی 

4- قابلیت استفاده از بخشنامه هدفمندی ارزی جدید

تمدید بخشنامه قدیم ، همراه با محاسبات شاخص برای بخش تامین مصالح فصل هایی که علاوه براجراء تامین مصالح هم، دارند. محاسبه درصد وزنی ردیف های تامین مصالح به کل فصل، جایگزین شدن درفرمول بخشنامه و درنهایت بدست آوردن شاخص برای بخش خرید. (بخشنامه های شماره 376049/97 و 376052/97)

5- گزارش خلاصه تعدیل هدفمندی ارزی (مطابق با بخشنامه)

6- امکان محاسبه تعدیل پروژه های سرجمع

7- امکان مرتبط کردن ردیف های اضافه بهاء و کسر بهاء و ردیفهای مرتبط در برآورد، با هردرصد و امکان اضافه شدن آنالیز ردیف اضافه بهاء با توجه به درصد تعریف شده به آنالیز ردیف اصلی به صورت خودکار و نمایش ردیف اصلی با ردیفهای مرتبط شده در جداول مناقصه

8- امکان انتقال ضرایب جزء فصل از بخشنامه 76574 (فرم الف) به فرم ضرایب در برآورد و صورت وضعیت

9- تغییر فرم ورودی ضرایب و امکان تشخیص ضرایبی همانند (بالاسری، ارزش افزوده، تجهیز کارگاه از سایر ضرایب (در فرم های خروجی)

10- اضافه شدن فهرست نرخ عوامل در فهرست بهای سال97 نفت و گاز و پتروشیمی

11- شاخص های موقت دوره های سه ماهه اول و دوم 1397

12- امکان به روزرسانی و اضافه کردن بخشنامه های جدید توسط کاربر در قسمت بخشنامه های نرم افزار

با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود، چنانچه بخشنامه جدیدی اعلام گردید. از طریق انتخاب گزینه به روزرسانی بخشنامه ها و انتخاب گزینه اضافه کردن بخشنامه، بخشنامه مورد نظر را به بانک مجموعه بخشنامه ها اضافه نماید.

13- اعمال تجزیه بها و نرخ عوامل سال 1397 کتابهای فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

14- امکان تهیه برآورد و آنالیز تجمیعی راه و باند

 با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود که پس از تهیه برآورد تجمیعی بر مبنای ارتباط ردیفهای راه و باند پایه به ردیفهای فهرست تجمیعی، همزمان با این ارتباط، آنالیز ردیفهای پایه به ردیف تجمیعی منتقل شده و جداول مناقصه براساس بخشنامه 76574 و 96/1232579 (فرمهای جداول 1 تا 6 مناقصه) را تهیه نماید. 

15- اعمال فهرست بهای نفت و گاز و پتروشیمی سال 1397 به همراه تجزیه بها و نرخ عوامل سال 1397

16- شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

17- اعلام فهرست بهای سال 1397 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

18- اعمال بخشنامه دامنه مناسبترین قیمت پیشنهادی به صورت چند رشته ای

19- افزودن اضافه بهای فصول و مقدمه فصول سال 1397

20- قابلیت به روز رسانی خودکار نرم افزار بدون نیاز به پشتیبان گیری با قابلیت برگرداندن کلیه اطلاعات نرم افزار (گروههای کاربران، سطح دسترسی و پروژه ها) برای نسخه تک کاربره و شبکه در کسری از ثانیه

21- اعلام شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

22- اعلام نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396

23- اعمال بخشنامه 96/1232579، دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

با اعمال این بخشنامه از این پس برای تهیه اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت جدول شماره 2 از 65% ردیف های حائز برآورد اولیه به 80% تغییر می یابد و ارائه فرم 6 به آنالیز بالاسری در ارائه اسناد الزامی می باشد (در صورتیکه بالاسری، برآورد و پیشنهاد همسان نباشد). فرم 6 مربوط به آنالیز ضریب بالاسری می باشد که مطابق با این بخشنامه پیمانکار مجاز به اعمال تخفیف تا 10 درصد بر روی ضریب بالاسری خواهد بود.

 

24- همسان سازی متره با برآورد و صورت وضعیت

با انتخاب گزینه ارتباط متره با برآورد و یا صورت وضعیت در قسمت پیمان، کاربر قادر خواهد بود که بعد از ورود اطلاعات در متره و ذخیره سازی اطلاعات در صفحه متره، پنجره ای باز شود و به کاربر پیغام می دهد که ردیفهای متره با برآورد و یا صورت وضعیت در ارتباط است و در همان قسمت برآورد و یا صورت وضعیت ایجاد می گردد. از این به بعد، هر تغییری که در متره ایجاد می گردد به صورت خودکار در برآورد و یا صورت وضعیت نیز اعمال خواهد شد.

 

25- امکان تنظیم صورت وضعیت بر اساس بخشنامه 76574،نحوه اعمال ضرایب پیمان و جزء برای فصول مازاد 25 درصد مبلغ برآورد پیمان

با استفاده از این امکان،کاربر قادر خواهد بود در هنگام تهیه صورت وضعیت،چنانچه فصل یا فصل هایی در صورت وضعیت وجود دارد که کارکرد آن فصل ها بیشتر از 25% برآورد باشد،سیستم مبلغ کارکرد مازاد را محاسبه کرده و ضریب مینیمم را اعمال می کند.

 

26- امکان محاسبه تعدیل فصول مازاد بر 25% مبلغ پیمان (بخشنامه 76574)

با استفاده از این امکان، چنانچه کاربر صورت وضعیت را بر مبنای بخشنامه 76574 تنظیم کند، برای محاسبه تعدیل این صورت وضعیت ها نیز،گزینه ای در تعدیل طراحی گردید تا با استفاده از این گزینه،مبالغ فصول برای محاسبه تعدیل با استفاده از این بخشنامه لحاظ شود.

 

27- امکان ورود اطلاعات ریزمتره براساس صورتجلسه (متره صورتجلسات)

با استفاده از این امکان،کاربر قادر خواهد بود تا ابتدا تمامی صورت جلسات را تعریف کرده و سپس ردیف های متره را وارد نموده صورت جلسات وارد شده را به ردیف های ریز متره مرتبط سازد.بعد از ارتباط گزارشات ریز متره بر اساس صورتجلسه،خلاصه متره بر اساس صورتجلسه و خلاصه متره صورتجلسه بر اساس ردیف را تهیه کند.

 

28- امکان تهیه گزارشات تفصیلی از دفترچه فهرست مقادیر، خلاصه مالی رشته و کل 

با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود که پس از اعمال ضرایب، با توجه به محل اعمال ضرایب در گزارشات، در پایان هر گزارش جمع ردیفهای فهرست بهائی را با ضرایبی که در آن اعمال شده، جمع ردیفهای ستاره دار با ضرایب اعمال شده و جمع ردیفهای قیمت جدید را با ضرایب مربوطه در پایان هر گزارش داشته باشد.

 

29- امکان تهیه گزارشات تفصیلی از صورت وضعیت، خلاصه مالی رشته و خلاصه مالی کل 

با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود که پس از اعمال ضرایب، با توجه به محل اعمال ضرایب در گزارشات، در پایان هر گزارش جمع ردیفهای فهرست بهائی را با ضرایبی که در آن اعمال شده، جمع ردیفهای ستاره دار با ضرایب اعمال شده و جمع ردیفهای قیمت جدید را با ضرایب مربوطه و همچنین جمع ردیفهای کارکرد و پایکار با ضرایب اعمال شده را نیز در پایان هر گزارش داشته باشد.

 

30- فهرست بهای نفت و گاز و پتروشیمی سال 1396

31- نرخ فولاد و سیمان نیمه دوم سال 1396

32- به روز رسانی اطلاعات بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان در نرم افزار مجموعه بخشنامه ها

33- امکان استفاده از ردیف های اضافه بها، کسر بها، مقدمه فصول برای سال 1396