بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1402 Spring (فهرست بهای پایه سال 1402)

 دفترچه راهنمای نرم افزار تدبیر

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1401 Summer(فهرست بهای پایه سال 1401 به همراه فهرست بهای نفت و گاز , شاخص های سه ماهه اول و دوم 1401)

(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1401 Spring(فهرست بهای پایه سال 1401 ) فایل های مقدمه فصول سال 1401

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1400 Autumn (فهرست بهای پایه و فهرست نفت و گاز سال 1400 به انضمام آنالیز ردیف های سال 1400 )-(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1400 Spring Plus (فهرست بهای پایه به انضمام نرخ عوامل سال 1400 و شاخص های سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 )-(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham1400 Spring

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham99 Autumn -(به همراه فهرست نفت و گاز، نرخ عوامل سال 1399 و شاخص های قطعی

تعدیل نیمه اول سال 1399وهمراه با بخشنامه نرخ ارز مورخ 1399/10/23) (راهنمای به روزرسانی نرم افزار)(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham99 Spring - (راهنمای به روزرسانی نرم افزار)

 نسخه نصب تدبیر Roham99

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

 

شاخص های موقت تعدیل مربوط به دوره سه ماهه دوم 1399

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1398

شاخص های موقت تعدیل مربوط به دوره سه ماهه اول 1399

شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم 1398

 

شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم 1398 - (راهنمای نصب شاخص)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham98 Autumn - به همراه فایل مقدمه فصول 1398- لیست تغییرات ورژن

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham98 Spring (فهرست بهای 1398) - (راهنمای نصب) به همراه شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم 1397 (امکانات این ورژن)

 

 فایل های مقدمه فصول سال 1398

 

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham97 Winter (همراه با شاخص های قطعی سه ماهه اول و ماه های تیر،مرداد،شهریور سال 1397 و بخشنامه های هدفمندی ارزی به شماره های 97/376049 و 97/376052 ) 

تاریخ بروزرسانی 1397/10/12 - (راهنمای نصب)

شاخص های موقت دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1397 (راهنمای نصب شاخص) - (فایل PDF سازمان)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham97 Summer  (راهنمای استفاده از آنالیز تجمیعی راه و باند)   

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 (راهنمای نصب شاخص) - (فایل PDF سازمان)

 بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham97 Spring                                                                                

فایل های مقدمه فصول سال 1397

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 (راهنمای نصب شاخص)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر                                                                                                   

بروزرسانی مجموعه بخشنامه ها                                                                                                               

نرم افزار بروزرسانی قفل 

فایل های مقدمه فصول سال 1396