به روز رسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham 1403 Spring (فهرست بهای پایه1403)

بروزرسانی شاخص های سه ماه ی اول و دوم سال 1402

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش   Roham1402 Spring Plus (فهرست بهای پایه  ، نرخ عوامل سال ، فهرست بها و آنالیز نفت و گاز1402، شاخص های سه ماه سوم ، دی ، بهمن و اسفند سال 1401)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش   Roham1402 Spring Plus (فهرست بهای پایه  ، نرخ عوامل سال 1402 و شاخص های سه ماه سوم ، دی ، بهمن و اسفند سال 1401)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1402 Spring (فهرست بهای پایه سال 1402) بانضمام شاخصهای سه ماهه سوم و دی، بهمن و اسفند

 دفترچه راهنمای نرم افزار تدبیر

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1401 Summer(فهرست بهای پایه سال 1401 به همراه فهرست بهای نفت و گاز , شاخص های سه ماهه اول و دوم 1401)

(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1401 Spring(فهرست بهای پایه سال 1401 ) فایل های مقدمه فصول سال 1401

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1400 Autumn (فهرست بهای پایه و فهرست نفت و گاز سال 1400 به انضمام آنالیز ردیف های سال 1400 )-(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش  Roham1400 Spring Plus (فهرست بهای پایه به انضمام نرخ عوامل سال 1400 و شاخص های سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 )-(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham1400 Spring

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham99 Autumn -(به همراه فهرست نفت و گاز، نرخ عوامل سال 1399 و شاخص های قطعی

تعدیل نیمه اول سال 1399وهمراه با بخشنامه نرخ ارز مورخ 1399/10/23) (راهنمای به روزرسانی نرم افزار)(امکانات و تغییرات ورژن جدید)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham99 Spring - (راهنمای به روزرسانی نرم افزار)

 نسخه نصب تدبیر Roham99

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

 

شاخص های موقت تعدیل مربوط به دوره سه ماهه دوم 1399

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1398

شاخص های موقت تعدیل مربوط به دوره سه ماهه اول 1399

شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم 1398

 

شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم 1398 - (راهنمای نصب شاخص)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham98 Autumn - به همراه فایل مقدمه فصول 1398- لیست تغییرات ورژن

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham98 Spring (فهرست بهای 1398) - (راهنمای نصب) به همراه شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم 1397 (امکانات این ورژن)

 

 فایل های مقدمه فصول سال 1398

 

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham97 Winter (همراه با شاخص های قطعی سه ماهه اول و ماه های تیر،مرداد،شهریور سال 1397 و بخشنامه های هدفمندی ارزی به شماره های 97/376049 و 97/376052 ) 

تاریخ بروزرسانی 1397/10/12 - (راهنمای نصب)

شاخص های موقت دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1397 (راهنمای نصب شاخص) - (فایل PDF سازمان)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham97 Summer  (راهنمای استفاده از آنالیز تجمیعی راه و باند)   

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 (راهنمای نصب شاخص) - (فایل PDF سازمان)

 بروزرسانی نرم افزار تدبیر نگارش Roham97 Spring                                                                                

فایل های مقدمه فصول سال 1397

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 (راهنمای نصب شاخص)

بروزرسانی نرم افزار تدبیر                                                                                                   

بروزرسانی مجموعه بخشنامه ها                                                                                                               

نرم افزار بروزرسانی قفل 

فایل های مقدمه فصول سال 1396